Dodávka a montáž hliníkovej fasády na budove VŠZP

Od 13.04.2016 naša spoločnosť úspešne zrealizovala dodanie deliacich sanitárnych stien pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu.Dielo bolo vykonané pri dodržaní technologických postupov, ako aj platných STN, právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov. Súčasťou plnenia zákazky bolo zameranie pred zahájením výroby na mieste montáže, dovoz a odvoz materiálu ako aj likvidácia a odvoz všetkého odpadu vzniknutého po ukončení montáže.